luật sư cố vấn doanh nghiệp

Tư vấn thành lập doanh nghiệp

Tư vấn sở hữu trí tuệ, bản quyền

Tư vấn kế toán thuế

Tư vấn mã số mã vạch, Tiêu chuẩn chất lượng

Tư vấn lao động, bảo hiểm xã hội

Thay đổi đăng ký kinh doanh
    Thứ tư, Ngày 28/07/2021  
Hotline: Hãng Luật Anh Bằng: TVPL- 0913 092 912
Dịch vụ
Luật sư cố vấn doanh nghiệp
Tư vấn Thành lập doanh nghiệp
Tư vấn Thay đổi ĐKKD
Tư vấn Sở hữu trí tuệ
Tư vấn tài chính - kế toán
Tư vấn đầu tư
Tư vấn luật đất đai
Tư vấn lao động - bảo hiểm
Tranh tụng
Dịch vụ pháp lý khác
HỖ TRỢ Online


Album

 
Home > Tư vấn luật đất đai >
 Quy định mới về Bồi thường, Tái định cư, Hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất Quy định mới về Bồi thường, Tái định cư, Hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất , Hãng luật Anh Bằng

QUY ĐỊNH MỚI VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT | HÃNG LUẬT ANH BẰNG

Ngày 29/11/2013 với 89,96% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật đất đai gồm 14 chương, 212 điều chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2014. Luật Đất đai 2013 được kì vọng là sẽ có những đổi mới trong chính sách đất đai, bảo vệ được quyền lợi của người có đất đồng thời cũng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế -xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong những thay đổi của Luật Đất đai 2013 thì vấn đề bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất được người dân rất quan tâm.

Thứ nhất, Luật Đất đai 2013 đã “luật hóa” các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo nghị định 197/2004/NĐ-CP và Nghị định 69.

Có thể nhận thấy các chế định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở trong Luật đất đai năm 2003 được quy định trong một số ít điều luật mà quy định chủ yếu là ở Nghị định 197/2004/NĐ - CP và Nghị định 69/2009/NĐ - CP mà trên thực tế là đã không thể thể chế, truyển tải một cách thống nhất các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Khắc phục hạn chế này, Luật đất đai 2013 đã luật hóa các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại các Nghị định 197/2004/NĐ - CP và Nghị định 69/2009/NĐ - CP nhằm đảm bảo sự áp dụng một cách thống nhất các quy định của pháp luật trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở nói riêng và các loại đất khác nói chung.

Hơn nữa Luật đất đai 2013 trong quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cũng sửa đổi, bổ sung đối tượng được bồi thường là người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà đủ điều kiện được bồi thường; Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức kinh tế liên doanh đang sử dụng đất để thực hiện dự án xây dựng nhà ở cho phù hợp với thực tiễn và quy định của luật. Với quy định mới này sẽ khắc phục bất cập trong thực tiễn thực hiện bồi thường đất ở, đảm bảo sự bình đẳng giữa hộ gia đình, cá nhân trong nước với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, đảm bảo tốt hơn quyền và lợi ích cho người bị thu hồi đất, giảm thiểu khiếu nại về đất đai.

Thứ hai, quy định rõ các hình thức bồi thường cho người bị thu hồi đất.

Trước đây Luật Đất đai 2003 mới chỉ quy định về các loại bồi thường: giao đất ở mới, nhà tái định cư mới hoặc bồi thường bằng tiền mà không quy định rõ trường hợp nào giao đất mới, trường hợp nào giao nhà tái định cư mới hoặc trả bằng tiền.

 Còn theo Luật đất đai 2013 thì đã quy định cụ thể: 

“Trường hợp không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở; trường hợp không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở thì Nhà nước bồi thường bằng tiền;

Trường hợp còn đất ở, nhà ở trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.”

 Như vậy, quy định mới này đã tạo điều kiện cho công tác lập và thực hiện bồi thường khi thu hồi đất ở nói riêng triển khai có hiệu quả đồng thời cũng tạo cho những đối tượng thực sự có nhu cầu về nhà ở thực sự nhận được nhà ở, đối tượng đã có nhà mà muốn được bồi thường bằng tiền sẽ được bồi thường bằng tiền. 

Thứ ba, mở rộng thêm khoản hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất ở cho người có đất bị thu hồi. 

Theo hướng dẫn tại Nghị định 47/2014 NĐ - CP thì ngoài các khoản hỗ trợ về tái định cư, di chuyển chỗ ở mà đã từng được quy định tại Luật đất đai 2003 trước đây thì hiện nay người sử dụng đất khi bị thu hồi còn có thể được nhận các khoản hỗ trợ khác.

“ Ngoài việc hỗ trợ quy định tại các điều 19, 20, 21, 22, 23 và 24 của Nghị định này, căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định biện pháp khác để bảo đảm có chỗ ở, ổn định đời sống, sản xuất và công bằng đối với người có đất bị thu hồi...” - Điều 25 Nghị định 47/2014/ NĐ - CP.

Theo đó thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể quyết định các biện pháp khác để đảm bảo có chỗ ở, ổn định đời sống, sản xuất và công bằng đối với người có đất bị thu hồi. Quy định mới này có thể tạo điều kiện cho các tỉnh trong việc hỗ trợ cho những đối tượng thuộc diện bị thu hồi đất ở trong địa bản tỉnh mà phải di chuyển chỗ ở cho phù hợp với những điều kiện riêng của tỉnh mình.

Thứ tư, “cụ thể hóa” tiêu chuẩn của khu tái định cư

Trước đây quy định định tiêu chuẩn của nhà tái định cư là phải “ được quy hoạch chung cho nhiều dự án trên cùng một địa bản và phải có điều kiện phát triển bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ ” - Khoản 3 Điều 42 Luật đất đai 2003. Như vậy, áp dụng quy định của pháp luật để xác định mức độ phù hợp, chất lượng của khu tái định cư mới là chung chung và khó có thể xác định được. Điều này dẫn đế tình trạng nhiều khu tái định cư chất lượng còn thấp, không đồng bộ về hạ tầng cơ sở, chưa đảm bảo được cuộc sống của người dân khi ở nơi tái định cư mới. Thậm chí còn có những dự án mà người có đất bị thu hồi phải di dời ra khỏi nơi ở cũ, đi thuê nhà ở nhiều năm mà vẫn chưa được bố trí vào khu tái định cư.

Với mục đích đảm bảo cuộc sống của người dân nơi tái định cư, tránh tình trạng đã thu hồi nơi ở cũ mà chưa có bố trí nhà tái định cư cho người dân thì Luật đất đai 2013 đã có những quy định:

Việc thu hồi đất ở chỉ được thực hiện sau khi hoàn thành xây dựng nhà ở hoặc cơ sở hạ tầng của khu tái định cư.” – Khoản 3 Điều 85 Luật Đất đai 2013

“ ...khu tái định cư tập trung phải xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, phù hợp với điều kiện, phong tục, tập quán của từng vùng miền... – Khoản 2 Điều 85 Luật đất đai 2013.

Như vậy, với quy định như trên, khu tái định cư sẽ phải được xây dựng trước khi yêu cầu người dân phải di chuyển khỏi nơi ở cũ; nơi tái định cư không những phải đảm bảo được các tiêu chuẩn về chất lượng nhà, điều kiện sống mà còn phải phù hợp với phong tục tập quán của người dân theo từng vùng miền cụ thể.

Ngoài ra tại khoản 3 Điều 26 Nghị định 47/2014 cũng quy định: “...nhà ở, đất ở trong khu tái định cư được bố trí theo nhiều cấp nhà, nhiều mức diện tích khác nhau phù hợp với các mức bồi thường và khả năng chi trả của người được tái định cư.” Với quy định này của Luật đất đai 2013 như hiện nay khi mà nhà ở trong khu tái định cư được bố trí theo cấp nhà, diện tích thì sẽ đảm bảo được khả năng chi trả cũng như nhu cầu của người bị thu hồi đất về các điều kiện của nhà ở tái định cư cho phù hợp.

  LỜI KẾT

Luật Đất đai 2013 với những quy định mới đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Nhà nước trong chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với người dân bị thu hồi đất trong đó có thu hồi đất ở. Điều này sẽ góp phần làm cho cuộc sống người dân thuộc đối tượng bị thu hồi đất có thể tiếp tục ổn định cuộc sống, đảm bảo sự ổn định chung của xã hội.

HÃNG LUẬT ANH BẰNG | ANH BANG LAW. Since 2007. Với kinh nghiệm 10 năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đất đai, nhà ở; với đội ngũ Luật sư, chuyên gia có trình độ nghiệp vụ chuyên môn cao, dày dạn kinh nghiệm thực tiễn tư vấn. Chúng tôi luôn nghiêm túc nghiên cứu, xem xét cẩn trọng nhu cầu của khách hàng để đưa ra các tham vấn, phương án, giải pháp đúng pháp luật, đảm bảo tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Quý khách có nhu cầu tư vấn về Đất đai, Nhà ở, bồi thường, tái định cư, hỗ trợ…khi Nhà nước thu hồi đất, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi - HÃNG LUẬT ANH BẰNG | ANH BANG LAW. Since 2007 để được tư vấn trao giải pháp tối ưu và thụ hưởng dịch vụ chuyên nghiệp, hoàn hảo.

Trân trọng.


HÃNG LUẬT ANH BẰNG |  ANH BANG LAW. Since 2007

VPGD: P1503, tòa nhà HH1, phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Dây nói: 0243 7673 930 - 0243.7.675.594 - Fax: 0243 7675 594

Hotline: Tư vấn đất đai, nhà ở: 0913 092 912 - 0982692912

(Mr. Bằng - Trưởng Hãng Luật)

Email:luatsuanhbang@gmail.com 

luatsucovandoanhnghiep@gmail.com

Website: http://anhbanglaw.com  | luatsucovandoanhnghiep.vn | hangluatanhbang.vn
    Các Tin khác
  + Trình tự, Thủ tục thu hồi Đất của hộ gia đình, cá nhân, tổ chức. (07/06/2021)
  + Luật sư giỏi về Hành chính, Đất đai, Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. (07/06/2021)
  + Quy định về Bồi thường, Hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp. (07/06/2021)
  + Trình tự, thủ tục thu hồi đất phục vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. (05/06/2021)
  + Điều kiện, Trình tự, Thủ tục thu hồi đất phục vụ cho mục đích phát triển Kinh tế - xã hội. (03/06/2021)
  + Tranh chấp Đất đai, Khiếu hay Kiện ? (03/06/2021)
  + Quy định về Trình tự, Thủ tục Khiếu nại, Giải quyết Khiếu nại của công dân. (03/06/2021)
  + Thế nào được xác định sử dụng đất ổn định, lâu dài ? Luật sư chuyên về Đất đai tại Hà nội. (03/06/2021)
  + Quy định về thời gian giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai. (03/06/2021)
  + Trình tự, thủ tục thu hồi đất; Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. (03/06/2021)
  + Trình tự, thủ tục tặng cho đất đai, nhà ở. (01/06/2021)
  + Quy định về trường hợp được cấp, không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Sổ đỏ. (31/05/2021)
  + Luật sư tư vấn, đại diện, bảo vệ kiện tụng tranh chấp Đất đai, nhà ở. (29/05/2021)
  + Quy định về đăng ký lần đầu và đăng ký biến động Đất đai, Nhà ở | Hãng Luật Anh Bằng (29/05/2021)
  + Trình tự, Thủ tục thuê đất thực hiện Dự án Kinh doanh thương mại | Hãng Luật Anh Bằng (29/05/2021)
  + Thủ tục khai nhận Di sản thừa kế theo Di chúc, theo pháp luật | Hãng Luật Anh Bằng (29/05/2021)
  + Quy định mới về cấp Sổ đỏ khi mua bán Nhà đất bằng giấy tờ viết tay. (29/05/2021)
  + Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với Dự án đầu tư (29/05/2021)
  + Thủ tục khai nhận Di sản thừa kế theo Di chúc và theo Pháp luật. (29/05/2021)
  + Dịch vụ Nhà đất, Sổ đỏ trọn gói: ^^ Luật sư, Công chứng, Thủ tục hành chính, Kết quả ^^ (29/05/2021)
 
Tin tức, sự kiện
Hãng Luật Anh Bằng - Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện quyền Khiếu nại của công dân. Hãng Luật Anh Bằng - Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện quyền Khiếu nại của công dân.
Hãng Luật Anh Bằng - Địa chỉ Luật sư, Văn phòng Luật sư tin cậy tại Hà Nội. Hãng Luật Anh Bằng - Địa chỉ Luật sư, Văn phòng Luật sư tin cậy tại Hà Nội.
Án tuyên có hiệu lực pháp luật, có Khiếu nại được không ? Án tuyên có hiệu lực pháp luật, có Khiếu nại được không ?
Cung chúc Tân Xuân - Xuân Tân Sửu * Sức khỏe * Hạnh phúc * Thành công * Thắng lợi ! Cung chúc Tân Xuân - Xuân Tân Sửu * Sức khỏe * Hạnh phúc * Thành công * Thắng lợi !
Quy định về Hồ sơ đăng ký Doanh nghiệp của Công ty TNHH. Quy định về Hồ sơ đăng ký Doanh nghiệp của Công ty TNHH.
Luật sư, Luật sư tư vấn, Văn phòng Luật sư Nổi tiếng, giỏi, danh tiếng tại Hà Nội. Luật sư, Luật sư tư vấn, Văn phòng Luật sư Nổi tiếng, giỏi, danh tiếng tại Hà Nội.
Tư vấn Thủ tục cấp Mã số, Mã vạch cho Hàng hóa Tư vấn Thủ tục cấp Mã số, Mã vạch cho Hàng hóa
Dịch vụ Thành lập Doanh nghiệp Nhanh, Gọn, Chuyên nghiệp tại Hà Nội | Hãng Luật Anh Bằng Dịch vụ Thành lập Doanh nghiệp Nhanh, Gọn, Chuyên nghiệp tại Hà Nội | Hãng Luật Anh Bằng
Tư vấn thủ tục nhận cha, mẹ, con nuôi Tư vấn thủ tục nhận cha, mẹ, con nuôi
CHÚC MỪNG NĂM MỚI - XUÂN BÍNH THÂN 2016 | Hãng Luật Anh Bằng CHÚC MỪNG NĂM MỚI - XUÂN BÍNH THÂN 2016 | Hãng Luật Anh Bằng
Văn bản pháp luật mới

Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất
Tờ kê khai thuế nhà đầu tư nước ngoài
Mẫu thông báo nộp bổ sung thuế
Mẫu giấy xác nhận (song ngữ) thuế thu nhập đã nộp tại Việt Nam
Thỏa thuận mang thai hộ vì mục đích nhân đạo
ĐÔI TÁC
Thống kê truy cập
Số người online: 23
Total: 3420797

 

 

HÃNG LUẬT ANH BẰNG

Địa chỉ: P905, tòa nhà CT4-5, ngõ 6, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, HN

Hotline TVPL: 0913 092 912

Dây nói: 0243.7.675.594 | Fax: 37.675.594

Điện thoại: 0243.7.675.594 - 0982 6929 12

Email : luatsuanhbang@gmail.com

  Copyright © ANHBANGLAW 2010

 ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT:  0913 092 912 - 0982 69 29 12

Google + Hon Nguyễn